Курс "Вища та прикладна математика (Вища математика)" розрахован для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030601 - "Менеджмент організацій". Курс вищої математики студентами названих напрямів підготовки вивчається в 1 семестрі 1 курсу. Запропонований курс крім класичних розділів вищої математики містить приклади застосування вивчених тем в задачах з економічним змістом.

Данный дистанционный курс по высшей математики предназначен для студентов 1 курса дневной и заочной формы обучения по направлению подготовки 6.030601 Менеджмент, спец. "Отельно-ресторанное дело". Заданием курса является обеспечение студентов знаниями из основных разделов высшей математики, которые соответствуют направлению их специальной подготовки. Целью разработки курса является повышение эффективности самостоятельной работы студентов в процессе освоения общими математическими свойствами и закономерностями для использования освоенного математического аппарата в построении и исследовании моделей разнообразных экономико-управленческих процессов из сферы профессиональной деятельности.

Дистанційний навчальний курс призначається для вивчення нормативної навчальної дисципліни “Вища математика” відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла”. Модуль 3 відповідає третьому семестру денної та заочної форм навчання

Спецкурс "Основи сферичної геометрії та тригонометрії" є четвертим модулем курсу "Вища математика" для студентів за напрямом підготовки бакалавра 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій".