Метою викладання є знайомство тих, хто навчається, з фізичними основами,
будовою та параметрами напівпровідникових приладів,
набуття навичок побудови і аналізу схем електронних пристроїв,
їхнього застосування при вирішенні виробничих завдань.
Наслідком навчання повинно бути вміння грамотно формулювати технічні завдання
на розробку електронних пристроів для вирішення конкретних завдань за фахом
та забезпечувати заявки на сучасне електронне устаткування,
вміння експлуатувати електронне технологічне устаткування
та проектувати найпростіші електронні пристрої.
Дисципліна викладається у п’ятому семестрі третього курсу для студентів,
які навчаються за напрямом "Електромеханіка" для всіх форм навчання
(галузь знань 05.07 "Електротехніка та електромеханіка",
напрям підготовки 6.050702 "Електромеханіка",
спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів",
"Електричний транспорт",
"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод").

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців знань
з основ мікропроцесорної техніки,
функціональних можливостей мікропроцесорних систем і призначення пов`язаних з ними об`єктів
на основі освоєння принципів будови цифрових автоматів з жорсткою і програмованою логікою
та мікропроцесорних систем.
Завдання при вивченні дисципліни полягає
в опануванні будови і принципів роботи пристроїв і систем програмованої логіки
з метою застосування в енергетиці та світлотехніці.
Дисципліна викладається у шостому семестрі третього курсу для студентів,
які навчаються за напрямом підготовки "Електротехніка та електротехнології" для всіх форм навчання
(галузь знань 0507 "Електротехніка та електромеханіка",
напрям підготовки 6.050701 ""Електротехніка та електротехнології"",
фахові спрямування: "Електротехнічні системи електроспоживання",
"Світлотехніка і джерела світла").