Курс "Господарське право ".

для студентів дистанційно-заочної форми навчання спеціальностей 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування

Курс вивчається студентами в 2 семестрі.

В цьому курсі розглядаються загальні положення теорії господарського права, виникнення, зміна і припинення діяльності юридичних осіб, банкрутство, правовий режим майна господарюючих суб’єктів і договірні правовідносини, а також відповідальність , за їх невиконання, захист юридичних і фізичних осію, участь держави в регулюванні господарської діяльності.

Курс "Земельне право" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"

Курс з дисципліни "Договірне право" розроблений з метою вивчення студентами основних правил укладення різних видів договорів, що є необхідним не тільки для використання у професійній діяльності але і у щоденному житті.Призначений для студентів 5 курсу спеціальності Менеджмент і адміністрування.

В курсі розглядаються основні положення теорії та практики трудового права України. Курс передбачено для вивчення студентами денної та заочної форм навчання 1 та 3 курсу
Напрямів підготовки:
6.030504 Економіка підприємства;
6.030509 Облік і аудит;
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій;
6.060103 Гідротехніка (водні ресурси);
6.170202 Охорона праці;
6.170201 Цивільний захист;
6.050701 Електротехніка та електротехнології

Курс "Право" для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей. Курс включає вивчення модулів:
1.Теорія держави та права
2.Основи публічного права
3. Основи приватного права.