Мета вивчення полягає в формуванні у студентів комплексу знань основ теорії та практичних навичок з фінансів підприємств як необхідної складової фахової підготовки економістів підприємств. Курс Фінанси підприємства розроблено для студентів 4 курсу дистанційно- заочної форми начання напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприемства

В умовах розбудови соціально-орієнтованої ринкової моделі вітчизняної економіки, орієнтації на духовно-гуманістичний вектор глобальної еволюції людства значно зростає роль економіко-статистичної освіти. Серед фундаментальних економічних дисциплін чільне місце посідає статистика, яку опановують студенти усіх спеціальностей напрямків підготовки “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”, слухачі інститутів післядипломної освіти та факультетів підвищення кваліфікації, а статистичний інструментарій та методи широко використовують у практичній діяльності працівники підприємств, установ та організацій.
Перед статистикою поставлені важливі завдання щодо подальшого вдосконалення системи статистичних показників, прийомів і методів збирання, обробки та аналізу масових статистичних даних, забезпечення усіх рівнів управління національним господарством вичерпною, вірогідною і точною інформацією.
Мета цього курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички кількісної і якісної оцінки масових соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються на підприємствах міського господарства в конкретних умовах місця та часу.

Мета та завдання вивчення дисципліни - формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів. Завдання курсу полягає у засвоєнні теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; об’єктивну необхідність раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, понять про екологічний моніторинг, екологічні нормативи та стандарти.

Забезпечення ефективного функціонування підприємств в умовах трансформації економіки України потребує нових підходів до формування системи управління. Важливого значення для реалізації цих процесів набуває економічний аналіз, який дає змогу об'єктивно оцінювати діяльність підприємства, обґрунтувати управлінські рішення та контролювати їх виконання.
В умовах ринку всім господарюючим суб'єктам надані широкі права і можливості щодо реалізації економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності їх діяльності. Реалізувати ці права і можливості, вирішити всю сукупність економічних проблем, які виникають в процесі розвитку економічної реформи, зможуть лише спеціалісти, які здобули високий рівень знань, відповідну професійну підготовку, мають достатній рівень кваліфікації.
Спеціаліст з будь-якого фахового економіко–менеджерського спрямування має вміти виробляти стратегію і тактику розвитку підприємства в довготерміновій перспективі, оцінювати результати господарської діяльності з погляду їх сумірності з викладеним капіталом, визначати вплив різних чинників на відхилення за результативними показниками, виявляти всі недоліки й прорахунки з тим, щоб уникнути банкрутства, досягнути успіху в бізнесі. Саме тому на сучасному етапі розвитку економіки одним із найважливіших питань становлення повноцінних ринкових відносин є глибоке вивчення економічного аналізу, його використання. Уміння користуватися методами та прийомами економічного аналізу зміцнює і удосконалює економічне мислення, створює для фахівців підґрунтя для набуття ними здатності сприймати економічний процес, що відбувається на підприємстві, у всій його багатогранності та взаємообумовленості.
Це навчальне видання має на меті допомогти студентам набути практичні навички з розв'язування складних аналітичних завдань при проведенні економічного аналізу господарської діяльності різноманітних суб’єктів господарювання.
На сучасному етапі розвитку економіки значення статистики стає дедалі важливішим. Статистика – одна з фундаментальних економічних наук, яку опановують студенти усіх спеціальностей напрямів підготовки “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”, слухачі факультету післядипломної освіти та підвищення кваліфікації.
Статистичний інструментарій та методи статистики широко використовуються у практичній діяльності працівниками різноманітних підприємств, установ та організацій. Статистика здійснює збирання, обробку та аналіз даних про масові соціально-економічні явища, які характеризують всі сторони життя та діяльність населення, виявляє взаємозв’язки різних сторін в економіці, вивчає динаміку її розвитку та прийняття оптимальних управлінських рішень на всіх рівнях господарювання. Статистика розробляє способи кількісного аналізу, які у сукупності утворюють статистичну методологію і використовуються іншими суспільними науками як засіб соціального пізнання досліджуваних явищ і процесів.
Як дисципліна статистика забезпечує формування у фахівців економічної підготовки комплексу професійних знань щодо організації досліджень, а також навичок збору, оброблення, систематизації та аналізу отриманих аналітичних даних. У засвоєні статистичної методології велике значення має самостійне розв’язування студентами практичних завдань, що сприяє більш глибокому розумінню тем курсу і більш поглибленому засвоєнню навичок у розрахунках статистичних показників. Оволодіння методами статистичного вимірювання і аналізу складних суспільно-економічних явищ і процесів є невід’ємним елементом підготовки висококваліфіцірованих спеціалістів у різних галузях народного господарства України.
Тому метою даного навчального видання є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок кількісного оцінювання цих явищ та процесів через розв’язування ними конкретних статистичних завдань.