Категория для временного хранения курсов, перенесенных из Moodle 1.9

Дисципла є нормативною. Призначена для студентів 3 курсу (6 семестр) денної форми навчання спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Курс "Бухгалтерський облік II" Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво. Напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит". Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Загальна кількість годин - 108; Модулів - 1; Змістових модулів - 2;

Для восстановления курсов из Мудл1.9 в Мудл 3.5