Курс "Бухгалтерський облік II" Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво. Напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит". Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Загальна кількість годин - 108; Модулів - 1; Змістових модулів - 2;